ВНТУ

Партнери конкурсів

ВНТУ Повна назва компанії: Вінницький національний технічний університет
Керівник: Біліченко Віктор Вікторович
Адреса:  21021, мВiнниця, Хмельницьке шосе, 95
Веб-сайт: http://vntu.edu.ua/
Телефон: +38 (0432) 65-19-03 (канцелярія) | Факс: +38 (0432) 46-57-72
Email: vntu@vntu.edu.ua


ВНТУ сьогоднi

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) створено Постановою Кабінету Міністрів України № 244 від 20.04.94 року на базі Вінницького політехнічного інституту, заснованого на державній формі власності і підпорядкованого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Указом Президента України № 868/2003 від 25 серпня 2003 року Університету надано статус національного.

Юридична адреса Університету: 21021, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Тел.: (043-2) 56-08-48. Факс: (043-2) 46-57-72. Ел. пошта: vntu@vntu.edu.ua

За результатами акредитації, згідно рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 17 лютого 1994 року, протокол № 9, яке підтверджене рішенням ДАК від 24 лютого 2004 року протокол №49, Вінницький національний технічний університет віднесений до закладів вищої освіти четвертого рівня акредитації і має право готувати фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовкибакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наукз спеціальностей в обсягах отриманої ліцензії.

До складу ВНТУ входять 7 навчально-наукових факультетів та 1 навчально-науковий інститут:

Факультет комп'ютерних систем і автоматики

 • 124 Системний аналіз
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет електроенергетики та електромеханіки

 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 125 Кібербезпека

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

 • 073 Менеджмент
 • 051 Економіка
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека

Факультет інфокомунікaцій, радіоелeктроніки тa наносиcтем

 • 153 Мікpо- тa наносиcтемна теxніка
 • 163 Біомeдична інженeрія
 • 171 Елeктроніка
 • 172 Телeкомунікації тa радіотеxніка

Факультет машинобудування та транспорту

 • 131 Прикладна механіка
 • 132 Матеріалознавство
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 274 Автомобільний транспорт
 • 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

 • 144 Теплоенергетика
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

 • 101 Екологія
 • 183 Технології захисту навколишнього середовища

Науково-педагогічну дiяльнiсть в унiверситетi здійснюють 41 кафедри, в тому числі і кафедра військової підготовки, 28 iз яких є випусковими кафедрами і мають фiлiї на пiдприємствах м. Вiнницi та областi. Освітній процес і наукову діяльність в університеті здійснюють 70 штатних професорів, 70 докторів наук, 213 доцентів і 305 кандидатів наук. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу ВНТУ – 461 осіб, з них: штатних – 427 особи, які складають 92,6 %; на засадах зовнішнього сумісництва – 15 осіб (3,2 %). Частка штатних науково-педагогічних працівників з науковим ступенем становить 82 % (375 осіб). Частка штатних науково-педагогічних працівників з вченим званням становить 61,4 % (283 особи). 3% викладачiв кафедр мають почеснi звання "Заслужений", а 15% є академiками та членами-кореспондентами державних галузевих та громадських Академiй.

Університет готує бакалаврів та магістрів за денною та заочною формами навчання на 7 факультетах та в 1 інституті за 25 бакалаврськими і 22 магістерськими спеціальностями. На сьогоднішній день в університеті навчається близько 5000 студентів очної та заочної форм навчання.

Унiверситет має ефективну систему пiдготовки наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї. Пiдготовку науково-педагогiчних кадрiв здiйснюють в аспiрантурi з 21 спецiальностей i докторантурi з 9 спецiальностей, функцiонують 6 спецiалiзованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацiй з 6 докторських і 10 кандидатських спецiальностей.

Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет має двостороннi угоди про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з технiчними унiверситетами мiст Яси, Сучава, Бакеу (Румунiя), Датським технiчним унiверситетом, Лундським технологiчним iнститутом (Швецiя), Шаньдунским унiверситетом (iнститут вiрусологiї) м. Цзинань (КНР), Унiверситетом м. Євле (Швецiя), Люблiнським технiчним унiверситетом (Польща), унiверситетом м. Дананга (В'єтнам), Грузинським технiчним унiверситетом (м. Тбiлiсi), Бакинським державним унiверситетом (Азербайджан) iiншими. Крім цього, у ВНТУ організовано тісну співпрацю з навчальними закладами та організаціями Великобританії, Італії, США, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Китаю. ВНТУ має 53 угоди про співробітництво із закордонними організаціями. Останнім часом укладено 8 угод, зокрема: Міжнародним фондом соціальної адаптації (Норвегія), Вищою школою м. Єленя Гура(Польща), Алматинським університетом енергетики та зв'язку (Казахстан), Нурландським університетом (Норвегія).

Вінницький національний технічний університет має розвинуту сучасну матеріально-технічну базу, яка в повній мірі забезпечує потреби навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи і є достатньою для подальшого розвитку університету в напрямку інтеграції в європейський та світовий освітній простір.

Територія Вінницького національного технічного університету складає 22,5833 гектарів в одному з кращих районів міста. Крім того, в постійному користуванні університету в Немирівському районі (100 км відм.Вінниці) знаходиться ділянка землі площею 8,8086 гектарів, на якій розміщений комплекс будівель і споруд спортивно-оздоровчого табору «Супутник».

Університетський комплекс сьогодні являє собою практично завершене у функціональному і архітектурному відношенні університетське містечко, яке включає у себе навчально-лабораторні корпуси, гуртожитки з блоком побутового обслуговування (студмістечко), спортивний комплекс, господарські та інші споруди, які розміщені компактними групами цільового призначення відповідно до генерального плану будівництва університету.

Університет має 8 навчально-лабораторних корпусів загальною площею 121917 м2, з яких площа навчально-лабораторних приміщень – 72119,7 м2 і складає 5,7 м2 в розрахунку на одного студента. Корпуси розміщені двома комплексними групами поряд з 6 гуртожитками, що зменшує недоцільні переходи студентів під час занять. Загальна площа студентських гуртожитків складає 41129,0 м2, місткість за нормативами 2500 місць. Забезпеченість студентів гуртожитками досягає 100% завдяки наявності 6 гуртожитків.

У центрі університетського містечка розміщено сучасну їдальню на 530 місць, яка являє собою двоповерхову споруду із завершеним технологічним циклом по зберіганню і переробці харчової сировини, що забезпечує повноцінне харчування студентів і працівників університету.

В університеті приділяється увага комп’ютерному забезпеченню навчального процесу, а саме збільшенню щороку сучасної комп’ютерної техніки, впровадженню комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій, придбанню ліцензійних програмних продуктів.

Серед пріоритетів розвитку університету - створення сучасного інформаційного забезпечення навчального процесу шляхом розвитку ресурсів та нових технологій обслуговування в бібліотеці та активного запровадження інноваційних інформаційних технологій і ресурсів, телекомунікаційних технологій та технологій дистанційного навчання.

ВНТУ готує фахівців з вищою освітою І, ІІ, ІІІ рівнів для 69 країн Африки, Азії, Південної та Центральної Америки.

Очолює університет з вересня 2010 р. д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Грабко Володимир Віталійович.


Навігація


Організація


Оплачуйте за навчання та проживання в гуртожитках за допомогою Приват24


Back to the section